Jak to wszystko się zaczęło

Co nieco historii

Kościół w Wiśle Malince został poświęcony 3 czerwca 1956 roku. Został on – ze względu na trudną sytuację polityczną – wybudowany oficjalnie jako Dom Modlitwy. Wcześniej parafianie z doliny uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Wiśle Centrum, spotykali się również na godzinach biblijnych w domach. Rozwijała się także służba odwiedzinowa.

Komunistyczne czasy z pewnością nie sprzyjały inwestycjom kościelnym, nie zniechęciło to jednak wierzących ludzi z Malinki i podjęli trud związany z budową. Dzięki zabiegom ówczesnego proboszcza wiślańskiej parafii, a późniejszego biskupa Kościoła, ks. Andrzeja Wantuły oraz zaangażowaniu i modlitwom członków zboru, 26 lipca 1953 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do budowy.

Budowa kościoła
Zdjęcie kościoła
Zdjęcie kościoła

Budowa domu modlitwy

Parcelę pod inwestycję ofiarował pan Andrzej Sikora (z Bochni, obecnie ul. Cieńkowska). Budowę rozpoczęto wiosną 1954 roku. Rada Kościelna powołała komitet, który zajął się organizacją i prowadzeniem budowy. Dom Modlitwy zbudowany został wyłącznie z ofiar, jakie na ten cel złożyli dobrowolnie wiślańscy parafianie (koszty wyniosły 240 000 zł, nie licząc darów w naturze, darmowych furmanek i bezpłatnej pracy). W roku 1985 rozpoczęto budowę domu parafialnego, którą ukończono jesienią 1989 r. Od tego czasu kilkakrotnie przebudowywano i remontowano wnętrze kościoła (odnowiono elewację, pokrycie dachowe, powiększono salę nabożeństw o dwie salki katechetyczne, wyremontowano salki na poddaszu, kancelarie).

W 1997 roku zakupiono teren, na którym urządzono parking, a następnie przeprowadzono poważne prace remontowe: odwodniono budynek kościoła, wymieniono okna oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego wstawiono drugie drzwi do sali nabożeństw, wybrukowano drogi dojazdowe i parking, wyremontowano instalacje wodne i gazowe oraz sanitariaty, oddano do użytku salkę na dole. W 2003r. dzięki sponsorom zakupiono nowe organy oraz sprzęt nagłaśniający.

Zdjęcie kościoła
Poświęcenie kościoła
Zdjęcie koscioła

Poświęcenie domu modlitwy

Poświęcenia Domu Modlitwy dokonał ks. bp. Karol Kotula w asyście ks. rektora Wiktora Niemczyka oraz ks. prob. Andrzeja Wantuły i II proboszcza ks. Adolfa Franka, a w uroczystości wzięło udział około 3000 wiernych.

„Życie religijne, które się tu krzewić będzie, oparte ma być na niewzruszonym fundamencie Słowa Bożego, czysto i niesfałszowanie opowiadanego” – powiedział podczas tej uroczystości ks. A. Wantuła.

Opiekę duszpasterską w Malince pełnili kolejno księża: dr Andrzej Wantuła, Robert Fiszkal, Karol Samiec, Jan Lech Klima, Tadeusz Konik oraz Leszek Czyż.

Pierwszym organistą był dyrektor szkoły Ferdynand Pustówka, a następnie Paweł Śliwka z Istebnej, Jerzy Szalbot oraz ponad 30 lat Marta Pilch, następnie dr Adam Pilch, zaś obecnie Tadeusz Polok.

Od lat 90. podczas nabożeństw uwielbienie w pieśniach prowadzi zespół muzyczny, obecnie część grupy uwielbieniowej stanowią członkowie zespołu „Cześć”.

Kościelnymi byli kolejno: Andrzej Sikora, po nim jego dwie córki: Marta Pilch i Zofia Szalbot, następnie Jan Cieślar, Tadeusz Pilch oraz pełniący wojskową służbę zastępczą: Jan Szalbot, Bogdan Madzia, Karol Madzia, Leszek Szalbot, a obecnie Bronisław Pilch z Bajcarów.

Samodzielna parafia

Dnia 1 stycznia 1995 roku decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP została erygowana Parafia Wisła Malinka. Administratorem mianowano dotychczasowego duszpasterza ks. Leszka Czyża, który w następnym roku został wybrany przez parafian na proboszcza i wprowadzony w urząd 21 września 1996 przez ks. bp. Jana Szarka.

Od czasu usamodzielnienia Parafia posiada również 14-osobową Radę Parafialną. Pierwszym Kuratorem Parafii był T. Marcin Byrtek, a od roku 1996 funkcję tę pełni Jan Pilch. Od czasu usamodzielnienia w parafii pracuje sekretarka parafialna. Pierwszą na tym stanowisku była Elżbieta Bujok, a od r. 1998 Marta Cieślar.

Od roku 2006 nabożeństwa transmitowane są również w Internecie, których słuchają wierni zarówno w Polsce, jak i na całym świecie (www.malinka.org,pl).

Ponieważ dotychczasowy budynek kościelny pomimo modernizacji stał się z biegiem czasu za mały dla uczestników nabożeństw, a także nie spełniał norm bezpieczeństwa, po wielu modlitwach i zachęceniach ze strony wielu osób, w tym władz kościelnych, w roku 2013 udało się dzięki wsparciu sponsorów zakupić parcelę naprzeciw budynku kościoła. W roku 2014 powołano Komitet budowy Centrum parafialnego oraz rozpoczęto jego budowę. Wymagała ona ogromnego wysiłku oraz nakładów finansowych, gdyż w założeniu jest to nowoczesny, multimedialny obiekt. Dzięki Bożemu prowadzeniu liczni darczyńcy, Kościół E-A, a także społeczności z wielu denominacji oraz wspaniali sponsorzy wsparli ten projekt i 5 września 2021 budynek został uroczyście poświęcony i oddany do użytku. Aktu poświęcenia dokonali: bp Kościoła E-A Jerzy Samiec, bp diecezjalny dr Adrian Korczago oraz proboszcz Leszek Czyż w asyście kilkunastu księży, rady parafialnej oraz 800 wiernych.

Zdjęcie kościoła
Zdjęcie z budowy kościoła
Zdjęcie kościoła

Jeśli jesteś zainteresowany konkretnymi tematami, jakimi się zajmujemy, zapraszamy do działu „służby”.